Hỗ trợ online
  • Nhân viên kinh doanh Hà Nội
  •   0364422772
0 - 3,400,000 đ        

[CODE MẪU] CÁNH TAY ROBOT ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH

Đây là topic cho thử thách của chương trình
Học lập trình ở đâu


Và dưới này thì có code mẫu nhé
Code nạp vào Arduino trên tay robot


#include <Servo.h>

Servo khop1;  //0-180
Servo khop2;  //0-80-150
Servo khop3;  //0-100
Servo khop4;  //0-100

int bluetoothByte = 0;

void setup()
{
  Serial.begin (9600);
  khop1.attach(2);//0-180
  khop2.attach(3);//0-80-150
  khop3.attach(4);//0-100
  khop4.attach(5);//0-100
}

void loop()
{
  bluetoothRobotArm();
}

void bluetoothRobotArm()
{
  if (Serial.available() > 0)
    bluetoothByte = Serial.read();
  switch (bluetoothByte)
  {
    case '0':
      stopArm();
      break;
    case '1':
      vuonRa1Buoc();
      break;
    case '2':
      thuVao1Buoc();
      break;
    case '3':
      quayTrai1Buoc();
      break;
    case '4':
      quayPhai1Buoc();
      break;
    case '5':
      nangLen1Buoc();
      break;
    case '6':
      haXuong1Buoc();
      break;
    case '7':
      kep1Buoc();
      break;
    case '8':
      moRa1Buoc();
      break;


  }
}

void stopArm()
{
  servoPosition(khop1.read(), khop2.read(), khop3.read(), khop4.read());
}

void kep()
{
  khop4.write(0);
}
void kep1Buoc()
{
  khop4.write(khop4.read() - 1);
  delay(50);
}

void moRa()
{
  khop4.write(100);
}
void moRa1Buoc()
{
  khop4.write(khop4.read() + 1);
  delay(50);
}

void moRaTuTu()
{
  for (int i = khop4.read(); i <= 130; i++)
  {
    khop4.write(i);
    delay(10);
  }
}
void kepTuTu()
{
  for (int i = khop4.read(); i >= 0; i--)
  {
    khop4.write(i);
    delay(10);
  }
}
void nangLenTuTu()
{
  for (int i = khop2.read(); i <= 90; i++)
  {
    khop2.write(i);
    delay(50);
  }
}
void nangLen1Buoc()
{
  khop2.write(khop2.read() + 1);
  delay(50);
}

void haXuongTuTu()
{
  for (int i = khop2.read(); i >= 50; i--)
  {
    khop2.write(i);
    delay(50);
  }
}
void haXuong1Buoc()
{
  khop2.write(khop2.read() - 1);
  delay(50);
}
void haXuong()
{
  khop2.write(50);
}
void nangLen()
{
  khop2.write(90);
}

void vuonRa()
{
  khop3.write(0);
}

void vuonRa1Buoc()
{
  khop3.write(khop3.read() - 1);
  delay(50);
}
void vuonRaTuTu()
{
  for (int i = khop3.read(); i >= 0; i--)
  {
    khop3.write(i);
    delay(50);
  }
}

void thuVao()
{
  khop3.write(100);
}

void thuVao1Buoc()
{
  khop3.write(khop3.read() + 1);
  delay(50);
}
void thuVaoTuTu()
{
  for (int i = khop3.read(); i <= 100; i++)
  {
    khop3.write(i);
    delay(50);
  }
}
void quayTrai()
{
  khop1.write(180);
}

void quayTrai1Buoc()
{
  khop1.write(khop1.read() + 1);
  delay(50);
}
void quayPhai()
{
  khop1.write(0);
}

void quayPhai1Buoc()
{
  khop1.write(khop1.read() - 1);
  delay(50);
}
void quayTraiTuTu()
{
  for (int i = khop1.read(); i <= 180; i++)
  {
    khop1.write(i);
    delay(50);
  }
}
void quayPhaiTuTu()
{
  for (int i = khop1.read(); i >= 0; i--)
  {
    khop1.write(i);
    delay(50);
  }
}

void readyPosition()
{
  khop1.write(90);
  khop2.write(100);
  khop3.write(80);
  khop4.write(100);
}

void testMove()
{
  for (int i = 0; i <= 180; i++)
  {
    khop1.write(i);
    delay (20);
  }
  for (int i = 180; i >= 0; i--)
  {
    khop1.write(i);
    delay (20);
  }
  readyPosition();
  delay(500);
  for (int i = 0; i <= 100; i++)
  {
    khop2.write(i);
    delay (20);
  }
  for (int i = 100; i >= 0; i--)
  {
    khop2.write(i);
    delay (20);
  }

  readyPosition();
  delay(500);
  for (int i = 0; i <= 80; i++)
  {
    khop3.write(i);
    delay (20);
  }
  for (int i = 80; i >= 0; i--)
  {
    khop3.write(i);
    delay (20);
  }
  readyPosition();
  delay(500);
  for (int i = 0; i <= 100; i++)
  {
    khop4.write(i);
    delay (20);
  }
  for (int i = 100; i >= 0; i--)
  {
    khop4.write(i);
    delay (20);
  }
}
void servoPosition (byte servo1, byte servo2, byte servo3, byte servo4)
{
  khop1.write(servo1);
  khop2.write(servo2);
  khop3.write(servo3);
  khop4.write(servo4);
}


void turnAround ()
{
  for (int i = 0; i <= 180; i++)
  {
    khop1.write(i);
    delay (20);
  }
  for (int i = 180; i >= 0; i--)
  {
    khop1.write(i);
    delay (20);
  }
}


Code cho visual C# (không phải cứ nạp vào là ăn đâu nhé
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;namespace RobotBluetooth
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            getAvailablePort();
        }

        void getAvailablePort()
        {
            string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
            comboBox1.Items.AddRange(ports);
        }


        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                if (comboBox1.Text == "" || comboBox2.Text == "")// Neu khong co 1 trong 2 thong so Port va baurate
                {
                    textBox1.Text = "Please select port setting";
                }
                else
                {
                    serialPort1.PortName = comboBox1.Text;
                    serialPort1.BaudRate = Convert.ToInt32(comboBox2.Text);
                    serialPort1.Open();
                    button1.Enabled = false;
                    button2.Enabled = true;
                    textBox1.Enabled = true;
                    button3.Enabled = true;
                    button4.Enabled = true;
                    button5.Enabled = true;
                    button6.Enabled = true;
                    button7.Enabled = true;
                    button8.Enabled = true;
                    button9.Enabled = true;
                    button10.Enabled = true;

                }
            }
            catch (UnauthorizedAccessException)
            {
                textBox1.Text = " Unauthorized Acesse ";
            }
        }
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            serialPort1.Close();
            button1.Enabled = true;
            button2.Enabled = false;
            button3.Enabled = false;
            button4.Enabled = false;
            button5.Enabled = false;
            button6.Enabled = false;
            textBox1.Enabled = false;
        }

        private void button3_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            serialPort1.Write("1");
        }

        private void button3_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            serialPort1.Write("0");
        }

        private void button4_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            serialPort1.Write("2");
        }

        private void button4_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            serialPort1.Write("0");
        }

        private void button5_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            serialPort1.Write("3");
        }

        private void button5_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            serialPort1.Write("0");
        }

        private void button6_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            serialPort1.Write("4");
        }

        private void button6_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            serialPort1.Write("0");
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }
        private void button9_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            serialPort1.Write("7");
        }

        private void button9_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            serialPort1.Write("0");
        }

        private void button10_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            serialPort1.Write("8");
        }

        private void button10_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            serialPort1.Write("0");
        }

        private void button7_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            serialPort1.Write("5");
        }

        private void button8_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            serialPort1.Write("6");
        }

        private void button8_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            serialPort1.Write("0");
        }

        private void button7_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            serialPort1.Write("0");
        }

        

    }       
}
TIN TỨC KHÁC

Vui lòng đợi ...

Đặt mua sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm