Hỗ trợ online
  • Nhân viên kinh doanh Hà Nội
  •   0364422772
0 - 3,400,000 đ        

[CODE MẪU] NHẬN TÍN HIỆU HỒNG NGOẠI TỪ ĐIỀU KHIỂN TI VI


Chào các bạn, với mục tiêu đem công nghệ robot tới gần ơi là gần với tất cả mọi người, chương trình Robot cho mọi người sẽ up các code mẫu lên website.

Học lập trình ở đâu

Dưới dây là video hướng dẫn nha

Còn đây là code mẫu


/**IRreceiver-SignalCheck
Changed by: ANH ROBOT
Date: 26/7/2015
Library:https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote/
**/

#include <IRremote.h> // thư viện hỗ trợ IR remote

#define receiverPin  8 // chân digital 8 dùng để đọc tín hiệu
IRrecv irrecv(receiverPin); // tạo đối tượng IRrecv mới
decode_results results;// lưu giữ kết quả giải mã tín hiệu
void setup()
{
  Serial.begin(9600);// serial baudrate 9600
  irrecv.enableIRIn(); // start the IR receiver
}
void loop()
{
  if (irrecv.decode(&results)) // nếu nhận được tín hiệu
  {
    Serial.println(results.value, HEX); // in ra Serial Monitor
    delay(200);
    irrecv.resume(); // nhận giá trị tiếp theo
  }
}

Vui lòng đợi ...

Đặt mua sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm