Hỗ trợ online
  • Nhân viên kinh doanh Hà Nội
  •   0364422772
0 - 3,400,000 đ        

[CODE MẪU] ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ SERVO BẰNG BIẾN TRỞ
Chào các bạn,
Bài viết này sẽ đưa chúng ta tới một ví dụ rất cơ bản trong điều khiển động cơ servo cùng arduino. Đó là làm thế nào để nhận tín hiệu từ chiết áp và điều khiển động cơ servo. Bài học này sẽ làm tiền đề cho các bạn chế tạo các thiết bị điều khiển từ xa với arduino. Nào, hãy bắt đầu thôi.
Học lập trình ở đâu
Đây là video hướng dẫn nhéCode mẫu đây các bạn nhé
#include <Servo.h>

Servo myservo;  // create servo object to control a servo

int val;    // variable to read the value from the analog pin

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
}

void loop() 

  val = analogRead(A1);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023) 
  val = map(val, 0, 1023, 0, 180);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180) 
  myservo.write(val);  // sets the servo position according to the scaled value 
  delay(15);    // waits for the servo to get there 
  Serial.println(val);
}
TIN TỨC KHÁC

Vui lòng đợi ...

Đặt mua sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm